Dernières actualités

Voir toutes
 1. Budget

  Budgetsriede vum 16. Dezember 2016 vun de grénge Gemengeréit Edmée Besch-Glangé, Nancy Brosius a JemP Weydert.

 2. <h1 class="title">
<a href="/actualites/sozial-wunnengen">Sozial Wunnengen</a></h1>

  Sozial Wunnengen

  A senger Ried zitéiert de JemP Weydert d'Äntwert vum Logementsminister Marc Hansen (DP) op eng Question parlementaire vum Marc Lies (CSV).

 3. <h1 class="title">
<a href="/actualites/br%C3%A9if-un-den-sch%C3%A4fferot">Bréif un den Schäfferot</a></h1>

  Bréif un den Schäfferot

  D'Oppositioun wëll, dass de (ganze) Gemengerot ënnert anstännege Konditioune plangen a schaffe kann.