Budget

Publié le

Budgetsriede vum 16. Dezember 2016 vun de grénge Gemengeréit Edmée Besch-Glangé, Nancy Brosius a JemP Weydert.

A senger Ried zitéiert de JemP Weydert d'Äntwert vum Logementsminister Marc Hansen (DP) op eng Question parlementaire vum Marc Lies (CSV). Aus der Äntwert vum Minister geet ervir, datt d'Gemeng Mamer net eng eenzeg Sozialmietwunneng geschafen huet.