Budget 2020

Publié le

Gemeinsam Stellungnam vun déi gréng Mamer zum Budget rectifié 2019 an zum Budget initial 2020

déi gréng Mamer hunn de Budget fir 2020 net matgestëmmt, well mir fannen, dass d’Gemeng hiren Aufgaben net no kënnt op dem Gebitt vum sozialen a bezuelbare Wunnengsbau. Mir froen eis, wat eng räich Gemeng wéi Mamer dovunner ofhält, fir hei méi ze maachen ewéi just de strikte Minimum.

An de Beräicher Energie, Klimaschutz a Mobilitéit muss méi gemaach ginn an et muss méi schnell viru goen. Ouni eng breet Zesummenaarbecht vun allen Acteuren an ouni eng resolut a konsequent Ëmsetzung, kréie mir all déi Moossnamen a Resolutioune, déi mir am Gemengerot gestëmmt hunn, net realiséiert. Elo muss endlech um Terrain eppes geschéien, well dat si mir der kommender Generatioun schëlleg!!!