dgm_Stellungnahm Edmée Besch Glangé zur Schäfferotserklärung2017-23.pdf