Nos coordonnées

Section locale déi gréng Mamer

Mex Federmeyer
Président
Tél. 31 13 97
wagf [at] pt.lu

Edmée Besch-Glangé
Conseillère
Tél. 38 80 08
edmeeb [at] pt.lu

JemP Weydert
Conseiller
Tél. 38 05 82
jemp.weydert [at] pt.lu

Nancy Brosius
Conseillère
Tél. 31 67 14
nancy.brosius [at] gmail.com