Nos coordonnées

Section locale déi gréng Mamer

Mim Bernard
Présidente
Tél. 31 92 79
mim.bernard [at] hotmail.com

Mex Federmeyer
Président
Tél. 31 13 97
wagf [at] pt.lu

Adèle Schaaf-Haas
Conseillère
Tél. 691 375 019
adeleh [at] pt.lu

Claudine Vervier-Wirth
Conseillère
Tél. 38 00 64
claudine_vervier [at] hotmail.com

JemP Weydert
Conseiller
Tél. 38 05 82
jemp.weydert [at] pt.lu